Ауыл шаруашылығы

Қосымша 1
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 қарашадағы
№748 бұйрығына

Жаңа реттегіш құралдарды енгізу және реттеуді қатаңдату кезіндегі
реттеушілік әсерді талдаудың талдамалық нысаны 

Бурабай аудандық мәслихаты шешімінің жобасы шеңберінде «2019-2020 жылдарға арналған Бурабай ауданының Красный Кордон, Қызылағаш, Мәдениет, Наурызбай батыр ауылдарындағы жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды бекіту туралы» 

Құжат жобасын әзірлеуші: «Бурабай ауданының ауылшаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі 

Реттеу проблемалары мен мақсаттарын айқындау
1. Проблеманы және проблеманың болу себептерін айқындау(3 сөйлемнен аспайтын, еркін нысанда жазылған мәтін, нысаналы топта және себеп-салдарлық байланысты көрсету қажет) Проблема болып табылады:жайылымдарды пайдаланушылардың ұтымды пайдалану жүйесінің болмауы деградацияға әкеледі (жер учаскелерінің сапасының төмендеуі)Проблеманың болу себептері:Жайылымдарды пайдаланушылардың маусымдық жайылымдар айгалымын сақтамау, сондай-ақ Бурабай ауданының жайылымдарды тиімсіз пайдалану қолданылатын ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасына және халықтың әл-ауқатының төмендеуіне әкеледіМақсатты топ:Жайылым алқаптары бар және ауыл шаруашылығы өнімдерін пайдаланатын жеке және заңды тұлғалар;
2. Проблеманың болу фактісін дәлелдейтін деректер бар (цифрлық өлшемде ) ма? Жоқ, сандық өлшемде мәліметтер жоқ.Мемлекеттік бақылаудың болмауына байланысты қазіргі сәтте жайылымдардың деградацисы және маусымдық жайылымдар айналымы жоқ, бұл қоғамдық қызығушылыққа
3. Реттеудің енгізілетін мақсаты қандай? Енгізілетін реттеудің мақсаты жайылымдарды ұтымды пайдалану және маусымдық жайылымдар айналымын белгілеу. Сонымен қатар жайылымдарды ұтымды қайта бөлу өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімін 40-50% ұлғайтады.
Баламалар
1. Қарауға жоспарланатын баламаларды айқындау (бар нұсқаларды және сіз қарайтын және талдайтын баламалы тәсілдерді белгілеңіз-кемінде 3 баламалы тәсілді таңдау қажет, біріктіруге болады. Баламаларды айқындау үшін төменде ұсынылғанықтимал нұсқалар тізімін пайдалаңыз.)1. Қолданыстағы реттеу (ағымдағы ахуал, яғни реттеудің өзгермейтіндігі)2. Ақпараттық науқан3.Салықтардың, субсидиялардың өзгеруі, мемлекеттік сатып алу, квоталарымен сауда жасау, басқа нарықтық тетіктер4. Жауапкершілікті міндетті сақтандыру5. Міндетті таңбалау6. Міндетті есептілік7. Декларациялау, хабарландыру8. Қызмет қағидалары және олардың орындалуын тексеру (рұқсат беру құжаттарынсыз)9. Рұқсат беру құралдары10. Тыйым салулар11. Мемлекеттік бақылау және қадағалау салаларын енгізу12. Міндетті өзін-өзі реттеуді (бұдан әрі-ӨӨР) енгізу (аталғанбаламаны таңдаған кезде 1а- нысанын толтыру қажет)13. Басқасы (талдамалық нысанды әзірлеушінің таңдауымен)
2. Жоспарланған баламалардың сипаттамасы(реттеушілік нақтылықты көрсете отырып, еркін нысанда барлық таңдаоған баламалар сипатталады (жоғарыдағы тізім боынша) Балама 1Қолданыстағы реттеу(Жайылымдарды пайдалану туралы міндетті есеп беру).
Балама 2Мемлекеттік реттеуді енгізу(Бурабай аудананың әкімінің «Бурабай аудананың жайылымдар айналымдарының схемасын бекіту туралы» қаулысы).
Балама 3Бурабай аудананың әкімшілік шекарасында жайылымдар алқаптарының жағдайын мемлекеттік бақылауды енгізу.
Баламалардың әсерін бақылау
3.1. Экономикалық жүйеге әсеріЕркін нысанда әрбір балама пайдасы және шығындар сипаттамасын оның экономика жүйесіне әсерін, жалпы осындай экономикалық жүйенің элементтерін ескере отырып:1.Тауарлар, каптал және жұмыс күшіннің еркін қозғалуына, сондай –ақ халықаралық тауар және халықаралық инвестициялық ағыстарына әсері;2. Экономикалық өсу үшін жалпы салдары;3. Жұмыспен қамту, жұмыс орындарына әсері;4. Экономика және басқаға жанама әсері;Еркін түрде болжамды реттеудің салдарын болжау қажет.
№п/п Балама атауы Пайда Шығындар
1. Балама 1Қолданыстағы балама(Жайылымдары басқару бойынша мәндетті есеп беру) Бурабай аудананыңжұмыспен қамтуға әсері және экономикалық өсуге қолалы ықпал ету Азып-тозған жайылымдар алқаптарын қалпына келтіруге шығындар. Бар ауылмал басының төмендеуі
2. Балама 2Мемлекеттік реттеуді енгізу (Бурабай аудананыңның 2016-2020 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану Жоспарын бекіту) Жайылымдар пайдаланушылардың жайылымдар алқаптарын ұтымды пайдалану механизмін алу. Бұзушылықпен пайдаланылатын немесе мүлдем пайдаланылмайтын жер учаскелерін анықтау.Жайылымдар пайдаланушылардың жайылымдарды сапалы пайдалану үшін қайта бөлу Экономикалық өсуге және әкімшілік шекарадағы халықтың әл-ауқатына теріс әсерін тигізеді
3. Балама 3Бурабай аудананыңжайылымдар жағдайы туралы мемлекеттік бақылауды енгізу Мал азығы көлемін ұлғайту мақсатында әкімшілік шекараның флорасын жақсарту сақтау және жақсарту ауыл шаруашылығы мал басының ұлғаюына, тіпті халықпен ауыл шаруашылығы өнімдерін сатудан жоғары пайда әкелуіне дейін Әкімшілік территорияда жұмыспен қамту және экономикалық өсуге теріс әсерін тигізеді
3.2. Бизнеске әсері.3.2. Бизнеске әсер етуМіндетті түрде мыналарды есепке ала отырып, әр баламаның бизнеске әсер етуі кезінде пайдасы мен шығасыларын еркін нысанда сипаттаңыз:1. Кәсіпорындардың өнімділігі мен бәсекеге қабілеттілігіне, оның ішінде инновациялар мен дамуына ықпалы (өзін-өзі реттуді енгізу кезінде бизнеске кіруде ықтимал қиындықтарды бағалау қажет)2. Кәсіпорындардың кірістілігі мен тұрақтылығына ықпалы.3. Кәсіпорын мөлшеріне байланысты шығасылардың салыстырмалы ықпалы (шығасылардың салыстырмалы ықпалы ірі кәсіпорындарға қарағанда шағын кәсіпорындар үшін жоғары болып табыла ма?)4. Басқалар.1б-нысанға сәйкес бизнеске арналған шығасыларды жеке монеталандырыңыз және есептеңіз
Р/с Баламаның атауы Пайдалар Шығыстар
1. Балама 1Қолданыстағы балама(Жайылымдары басқару бойынша мәндетті есеп беру) Бурабай аудананыңжұмыспен қамтуға әсері және экономикалық өсуге қолалы ықпал ету жоқ
1б-нысан бойынша бизнеске арналған шығасылар - 0
2. Балама 2Мемлекеттік реттеуді енгізу(Бурабай аудананың әкімінің «Бурабай аудананыңжайылымдар айналымдарының схемасын бекіту туралы» қаулысы). Жайылымдар пайдаланушылардың жайылымдар алқаптарын ұтымды пайдалану механизмін алу. Бұзушылықпен пайдаланылатын немесе мүлдем пайдаланылмайтын жер учаскелерін анықтау.Жайылымдар пайдаланушылардың жайылымдарды сапалы пайдалану үшін қайта бөлу жоқ
1б-нысан бойынша бизнеске арналған шығасылар - 0
3. Балама 3Бурабай аудананыңжайылымдар жағдайы туралы мемлекеттік бақылауды енгізу Мал азығы көлемін ұлғайту мақсатында әкімшілік шекараның флорасын жақсарту сақтау және жақсарту ауыл шаруашылығы мал басының ұлғаюына, тіпті халықпен ауыл шаруашылығы өнімдерін сатудан жоғары пайда әкелуіне дейін жоқ
1б-нысан бойынша бизнеске арналған шығасылар - 0
3.3. Мемлекеттік билік органдарына және жалпы қоғамға әсер етуМіндетті түрде мыналарды есепке ала отырып, еркін нысанды әр баламаның мемлекеттік билік органдарына және жалпы қоғамға әсер ету кезінде пайдасы мен шығасыларын сипаттаңыз1. Халық денсаулығы мен қауіпсіздігіне экономикалықты қоса алғанда ықпалы2. Экономикалықты қоса алғанда, қылмысқа ықпалын3. Ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін4. Экологияға ықпалын5. Тұтынушылық таңдаудың өзгерруін6. Бөлшек сауда бағаларынның өзгеруін7. Тұтынушылардың хабардар болуына және оларды қорғауға ықпалын8. Басқалар1б-нысанға сәйкес реттеуді әкімшілендіруге арналған шығасыларды жеке монеталандырыңыз және есептеңіз
Р/с Баламаның атауы Пайдалар Шығыстар
1. Балама 1Қолданыстағы балама(Жайылымдары басқару бойынша мәндетті есеп беру) Бурабай аудананыңжұмыспен қамтуға әсері және экономикалық өсуге қолалы ықпал ету жоқ
1б-нысан бойынша бизнеске арналған шығасылар - 0
2. Балама 2Мемлекеттік реттеуді енгізу(Бурабай ауданының әкімінің «Бурабай аудананыңжайылымдар айналымдарының схемасын бекіту туралы» қаулысы). Жайылымдар пайдаланушылардың жайылымдар алқаптарын ұтымды пайдалану механизмін алу. Бұзушылықпен пайдаланылатын немесе мүлдем пайдаланылмайтын жер учаскелерін анықтау.Жайылымдар пайдаланушылардың жайылымдарды сапалы пайдалану үшін қайта бөлу жоқ
1б-нысан бойынша бизнеске арналған шығасылар - 0
3. Балама 3Бурабай аудананыңжайылымдар жағдайы туралы мемлекеттік бақылауды енгізу Мал азығы көлемін ұлғайту мақсатында әкімшілік шекараның флорасын жақсарту сақтау және жақсарту ауыл шаруашылығы мал басының ұлғаюына, тіпті халықпен ауыл шаруашылығы өнімдерін сатудан жоғары пайда әкелуіне дейін жоқ
1б-нысан бойынша бизнеске арналған шығасылар - 0
Неғұрлым оңтайлы реттеушілік баламаны таңдау
Определение баллов 5-ти бальной системы оценки результативности регулирования:Реттеу нәтижелілігін бағалаудың 5-балдық жүйесінің балдарын айқындау5- қойылған міндет толық шешіледі (проблема бұдан әрі жойылады)4-қойылған міндет толықтай шешіледі (проблеманың барлық маңызды бөліктері жойылады)3- қойылған міндет ішінара шешіледі (проблема айтарлықтай азаяды , проблеманың ең сындарлы аспектілері жойылады)2- қойылған міндет кейбір аспектілерде шешіледі (кейбір маңызды және сындарлы аспектілер қалады)1- қойылған міндет шешілмейді (проблема қалады).
Нәтижелілігі бойынша рейтинг (проблеманы шешуде міндеттерге қол жеткізу) Нәтижелілік баллы (5-балдық жүйе) Тиісті балдың берілуін түсіндіру
Балама 1Қолданыстағы балама(Жайылымдары басқару бойынша мәндетті есеп беру) 4 Жүйелі түрде жайылым жерлерді қолданған, жайылымдарды тозудан сақтап, мал басын көбейеді.
Балама 2Мемлекеттік реттеуді енгізу(Бурабай аудананың әкімінің «Бурабай аудананыңжайылымдар айналымдарының схемасын бекіту туралы» қаулысы). 5 Жоспардың негізінде жайылым жерлерді тиімді және тозудан сақтауға жоғарғы басшвлыққа ұсынысткр беріледі.
Балама 13Бурабай аудананыңжайылымдар жағдайы туралы мемлекеттік бақылауды енгізу 4 Мемлекеттік бақлаудан кейін, жайылым жерлер қайта беріледі. Сонымен қатар жайылым жерлерді дұрыс немесе мақсатына сай пайдаланбай жатқан жайылым пайдаланушылар анықталады.
Бизнес субъектісіне жүктемеге байланысты тиімділік бойынша рейтинг Пайдалар (қорытынды) Шығыстар (қорытынды)
Балама 1Қолданыстағы балама(Жайылымдары басқару бойынша мәндетті есеп беру) Жүйелі түрде жайылым жерлерді тиімді пайдаланылады. Тозған жайылым жерлерін өңдеп, қалпына келтіру. Мал басының азайуы.
Балама 2Мемлекеттік реттеуді енгізу(Бурабай аудананың әкімінің «Бурабай аудананыңжайылымдар айналымдарының схемасын бекіту туралы» қаулысы). Жайылым пайдаланушыларға жайылым жерлерді тиімді пайдалану туралы жалпы ұғым беріп, жайылым жерлері сапалы пайдаланылады. Әкімшілік аумақтағы экономикалық жағдайдың құлдырайды.
Балама 13Бурабай аудананыңжайылымдар жағдайы туралы мемлекеттік бақылауды енгізу Әкімшілікөңірдегі флораны қалпына келтіріп, жақсартады. Әкімшілік аумақтағы экономикалық жағдайды құлдыратып, жұмыс орындары азайады.
Ықтимал тәуекелдерді және іске асырылу тетігін айқындай отырып, үздік баламаны таңдау (алдындағы екі кестенің деректерін салыстыру негізінде жүргізіледі)
Рейтинг Ықтимал тәуекелдер мен күтпеген салдарлар Ұсынылатын реттеуді іске асыру тетігі (әзірленіп жатқан жоба шеңберінде көзделген іске асыру тетіктері сипатталады)
Балама 2Мемлекеттік реттеуді енгізу (Бурабай аудананың әкімінің «Бурабай аудананыңжайылымдар айналымдарының схемасын бекіту туралы» қаулысы)
Жайылымдарды геоботаникалық зертеуден ұзақ кезеңге арналған жоспарын әзірлемеген мәліметтердің өзектілігі
11. Мерзімдерімен кезеңдерін енгізу:Ақмола облысы Әділет департаменте қолданысқа енгізіліп тіркелгеннең кейін.Бурабай аудананыңның 2019-2020 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жобасын қабылдау.2. Қойылған индикаторларға қол жеткізуді реттеуді енгізуге және бағалауды жүзеге асыруға жауапты уәкілетті орган:(облыстық маңызы бар қала) аудандық бюджттен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы орган, ауыл шаруашылығы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын «Бурабай аудананыңның ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Бағалау индикаторы
1. Толық мониторингілеу үшін индикаторларды және ақпаратты жинау мен талдау жүйесіне ұсынылатын өзгерістерді айқындаңыз (ықтимал индикаторлар және олардың өлшенуі үшін не істеу қажет) және олардың негізінде мәлімделген индикаторға қол жеткізуді бағалау жүзеге асырылатын ақпарат көздерін көрсетіңіз Өлшенетін индекаторлар жоқДеректер жоқ  
2. Ұсынылатын индикаторларды өлшеу кезеңділігі (кемінде 3 жыл, 5 жылдан аспайды, ӨӨР енгізу кезінде -3 жыл) Анықтау мүмкін емес, себебі базалық деректер жоқ  
3. Реттеуді енгізгеннен кейін «Проблеманың болу фактісін дәлелдейтін және оның ауқымын көрсететін деректер» деген 1-қадамның 2- тармағында көрсетілген, проблема ауқымының ықтимал өзгерістерін көрсетететін деректердің жоспарлы өзгеруі (сипаттамада жоспарланатын өзгерістердің уақыт шектеулерін көрсетіңіз) Жоқ  

*-1 балды беру нұсқа дұрыс таңдалмағанын және оны мүлдем қарап керегі жоқ екенін білдіреді. 

«Бурабай аудананың ауыл
шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі                                                                                                  Р. Қасенов 

«____» желтоқсан 2018 жыл

Қосымша 1
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 қарашадағы
№748 бұйрығына нысан 1б

Бизнеске арналған шығасыларды есептеу (монеталандыру)

Баламаны пайдалану қандай реттегіш іс-қимылды болжайды?

Балама 1Қолданыстағы балама (Жайылымдары басқару бойынша міндетті есеп беру)
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар, өзге қажетті әкімшілік емес шығасылар   жоқ
Тәуелсіз сараптамалар, бағалау, қорытындылар жасау үшін үшінші тұлғаларды пайдалану қажеттігі   жоқ
Мемлекетке мерзімді есептілік (немесе есептілікті ұлғайту) ия  
Мамандандырылған мемлекеттік тексерулер субъектісі болу (немесе қазіргі тексерулер мен санкциялар режимін қатаңдату)   жоқ
Мемлекеттік органдардан анықтамалар мен рұқсаттар алу   жоқ
Өзге (айқындау) ия  

Реттеу субъектісінің бір орташа статистикалық кәсіпорнына арналған шығасыларды есептеу

1-кесте Бір реттік инвестициялар Техникалық қызмет көрсетуге, ұстауға арналған шығыстары (бір жылда) Жиыны
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар 0 0 0
5 жылдағы шығыстар 0 0 0
2-кесте Сараптама мен қорытындыға арналған шығыстар Үшінші тұлғалардың мерзімді қызмет көрсетуі (бір жылына) Жиыны
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар 0 0 0
5 жылдағы шығыстар 0 0 0
3-кесте Мемлекеттік баждар Бір жылдағы жұмыс уақыты шығындарының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Мемлекетке мерзімді есептілік 0 0 0
5 жылдағы шығыстар 0 0 0
4-кесте Тексерушілермен жұмысқа жұмсалған жұмыс уақыты шығындарының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Ықтимал айыппұл санкциялары (айыппұл бағасы оның салыну ықтималдылығына көбейтіледі) Жиыны
Государственные проверки (специализированные по альтернативе) 0 0 0
Расходы за 5 лет 0 0 0
4-кесте Тексерушілермен жұмысқа жұмсалған жұмыс уақыты шығындарының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Ықтимал айыппұл санкциялары (айыппұл бағасы оның салыну ықтималдылығына көбейтіледі) Жиыны
Мемлекеттік тексерулер (баламасы бойынша мамандандырылған) 0 0 0
5 жылдағы шығыстар 0 0 0

Данные Таблиц 1-5 (расходы за 5 лет в колонках «Итого») суммируются 1-5-кестелердің деректері ("Жиыны" деген бағандағы 5 жылдағы шығыстар) қосылады___теңге

Осы шама бұл баламаның субъектілері болып табылатын кәсіпорындар санына (кәсіпкерлік субъектілеріне) көбейтіледі _________теңге

Баламаны пайдалану қандай реттегіш іс-қимылды болжайды?

Балама 2Мемлекеттік реттеуді енгізу (Бурабай аудананың әкімінің «Бурабай аудананың жайылымдар айналымдарының схемасын бекіту туралы» қаулысы)
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар, өзге қажетті әкімшілік емес шығасылар   жоқ
Тәуелсіз сараптамалар, бағалау, қорытындылар жасау үшін үшінші тұлғаларды пайдалану қажеттігі   жоқ
Мемлекетке мерзімді есептілік (немесе есептілікті ұлғайту) ия  
Мамандандырылған мемлекеттік тексерулер субъектісі болу (немесе қазіргі тексерулер мен санкциялар режимін қатаңдату)   жоқ
Мемлекеттік органдардан анықтамалар мен рұқсаттар алу   жоқ
Өзге (айқындау) ия  

Реттеу субъектісінің бір орташа статистикалық кәсіпорнына арналған шығасыларды есептеу

1-кесте Бір реттік инвестициялар Техникалық қызмет көрсетуге, ұстауға арналған шығыстары (бір жылда) Жиыны
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар 0 0 0
5 жылдағы шығыстар 0 0 0
2-кесте Сараптама мен қорытындыға арналған шығыстар Үшінші тұлғалардың мерзімді қызмет көрсетуі (бір жылына) Жиыны
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар 0 0 0
5 жылдағы шығыстар 0 0 0
3-кесте Мемлекеттік баждар Бір жылдағы жұмыс уақыты шығындарының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Мемлекетке мерзімді есептілік 0 0 0
5 жылдағы шығыстар 0 0 0
4-кесте Тексерушілермен жұмысқа жұмсалған жұмыс уақыты шығындарының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Ықтимал айыппұл санкциялары (айыппұл бағасы оның салыну ықтималдылығына көбейтіледі) Жиыны
Мемлекеттік тексерулер (баламасы бойынша мамандандырылған) 0 0 0
5 жылдағы шығыстар 0 0 0

Осы шама бұл баламаның субъектілері болып табылатын кәсіпорындар санына (кәсіпкерлік субъектілеріне) көбейтіледі _________теңге

Баламаны пайдалану қандай реттегіш іс-қимылды болжайды?

Балама 13Бурабай аудананыңжайылымдар жағдайы туралы мемлекеттік бақылауды енгізу
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар, өзге қажетті әкімшілік емес шығасылар   жоқ
Тәуелсіз сараптамалар, бағалау, қорытындылар жасау үшін үшінші тұлғаларды пайдалану қажеттігі   жоқ
Мемлекетке мерзімді есептілік (немесе есептілікті ұлғайту) ия  
Мамандандырылған мемлекеттік тексерулер субъектісі болу (немесе қазіргі тексерулер мен санкциялар режимін қатаңдату)   жоқ
Мемлекеттік органдардан анықтамалар мен рұқсаттар алу   жоқ
Өзге (айқындау) ия  

Реттеу субъектісінің бір орташа статистикалық кәсіпорнына арналған шығасыларды есептеу

1-кесте Бір реттік инвестициялар Техникалық қызмет көрсетуге, ұстауға арналған шығыстары (бір жылда) Жиыны
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар 0 0 0
5 жылдағы шығыстар 0 0 0
2-кесте Сараптама мен қорытындыға арналған шығыстар Үшінші тұлғалардың мерзімді қызмет көрсетуі (бір жылына) Жиыны
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар 0 0 0
5 жылдағы шығыстар 0 0 0
3-кесте Мемлекеттік баждар Бір жылдағы жұмыс уақыты шығындарының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Мемлекетке мерзімді есептілік 0 0 0
5 жылдағы шығыстар 0 0 0
4-кесте Тексерушілермен жұмысқа жұмсалған жұмыс уақыты шығындарының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Ықтимал айыппұл санкциялары (айыппұл бағасы оның салыну ықтималдылығына көбейтіледі) Жиыны
Мемлекеттік тексерулер (баламасы бойынша мамандандырылған) 0 0 0
5 жылдағы шығыстар 0 0 0

Осы шама бұл баламаның субъектілері болып табылатын кәсіпорындар санына (кәсіпкерлік субъектілеріне) көбейтіледі _________теңге

«Бурабай аудананының ауыл
шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі                                                                             Р. Қасенов

«____» желтоқсан 2018 жыл

Қосымша 1
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 қарашадағы
№748 бұйрығына нысан 1в

Мемлекеттік органдар үшін әкімшілік реттеуге жұмсалатын шығыстарды есептеу (монеталандыру)

Баламаны пайдалану қандай іс-қимылды болжайды?
Егер балама бірнеше мемлекеттік органның жұмысын болжаса, 1-кесте олардың әрқайсысы бойынша мемлекеттік органды көрсете отырып, жеке толтырылады

Балама 1Қолданыстағы балама (Жайылымдары басқару бойынша міндетті есеп беру)
1-кесте Бір жылдағы жұмыс уақыты шығынының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Есептілікті алу және талдау 0 0
Тексеру жүргізу 0 0
Рұқсаттар беру 0 0
Өзге бақылау нысандары (айқындау) 0 0
5 жылдағы жиыны 0 0

Балама жаңа мемлекеттік орган не жұмыс істеп тұрған органның жаңа құрылымдық бөлімшесін құруды болжайма жоқ қажеттілігі жоқ

Балама 2Мемлекеттік реттеуді енгізу (Бурабай аудананың әкімінің «Бурабай аудананыңжайылымдар айналымдарының схемасын бекіту туралы» қаулысы)
1-кесте Бір жылдағы жұмыс уақыты шығынының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Есептілікті алу және талдау 0 0
Тексеру жүргізу 0 0
Рұқсаттар беру 0 0
Өзге бақылау нысандары (айқындау) 0 0
5 жылдағы жиыны 0 0

Балама жаңа мемлекеттік орган не жұмыс істеп тұрған органның жаңа құрылымдық бөлімшесін құруды болжайма жоқ қажеттілігі жоқ

Балама 3Бурабай аудананыңжайылымдар жағдайы туралы мемлекеттік бақылауды енгізу
1-кесте Бір жылдағы жұмыс уақыты шығынының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Есептілікті алу және талдау 0 0
Тексеру жүргізу 6742 қызметкердің бір күндік жалақысы х 1 қызметкердің х 246 жұмыс күндері =жылына 1 658 532 теңге 1 658 532
Рұқсаттар беру 0 0
Өзге бақылау нысандары (айқындау) 0 0
5 жылдағы жиыны 1 658 532 тенге х 5 жыл 8 292 660

Балама жаңа мемлекеттік орган не жұмыс істеп тұрған органның жаңа құрылымдық бөлімшесін құруды болжайма жоқ қажеттілігі жоқ

«Бурабай аудананының ауыл
шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі                                                                                   Р. Қасенов

«____» желтоқсан 2018 жыл

Мақалың шыққан күні: 12.12.2018 17:49Жаңартылған күні: 11.01.2019 10:25Қараулар: 3322

Сенім телефоны

ҚҰРМЕТТІ БУРАБАЙ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

Сіздердің мағлұматтарыңызға Бурабай ауданының жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік қызметкерлерінің тарапынан заңсыз іс - әрекеттері туралы хабарлауға болатын сенім телефондарын жеткіземіз: 8 (716-36) 79-0-17.

«Заңды жер» Азаматтардың арыз-шағымдары үшін
«Үкімет азаматтар үшін» Мемлекеттік корпорациясындағы апта сайын азаматтарды  қабылдау жүргізу
қараша, 2020
ДсСсСрБсЖмСнЖк
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Әкімнің блогы

Әсет Азаматұлы Мұздыбаев

  

Сауалнама

Пошталық мекенжайы: Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Абылайхан көш. 32, индекс: 021700
Мемлекеттiк қызметтердi көрсету мәселелерi бойынша 8 (716-36) 79-3-19 телефоны арқылы хабарласуға болады, Электрондық пошта: burabay_usl@akmo.kz
Элекртондық пошта адресi: burabay_kanz@aqmola.gov.kz
Телефон: 8 (716-36) 4-26-77